คุณประยูรจินดาศิลป์ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการอันสงบ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555 เวลา 06.04 น.ด้วยโรคชรา
สิริอายุรวม 86 ปี